Õppimine riigigümnaasiumis

  • Prindi
Õppimine riigigümnaasiumis

Õppekorraldus

Riigigümnaasiumis on igal õpilasel võimalik õppida meelepärasel õppesuunal, kus lisaks kohustuslikele kursustele õpitakse ka õppesuuna valikkursuseid. Igal õppijal on võimalik osaleda ülekooliliste valikainete kursustel. Lisaks on õppijal võimalus taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumiõpingute osana. 

Õppetöö kooliti võib olla korraldatud erinevalt: perioodõppena, trimestriõppena või veerandõppena.

Perioodõpe tähendab aastas viit või kolme õppeperioodi. Viie perioodiga õppes läbitakse õppeaine kursus (35 tundi) 7 nädala jooksul, kolme perioodiga 10 nädala jooksul. Veerandõppe puhul on kursused jagatud ühtlaselt kogu õppeaasta vältel. See tähendab, et ühte õppeainet õpitakse 1-2 õppetundi nädalas.

Täpsema õppetöö korralduse on iga kool avaldanud oma kodulehel. 

Hindamine

Iga läbitud kursust hinnatakse. Me rakendame õpilase arengu hindamisel kokkuvõtva ja kujundava (õppimist ja õpetamist toetava) hindamise põhimõtteid. Kokkuvõttev hindamine mõõdab õpitulemuse saavutamise taset. Kujundava hindamisega anname õpilasele tagasisidet tema õpioskuste ja õppeprotsessi arengu kohta.

Arvestuste ja kursuste hinnete süsteem võib olla kooliti erinev, sõltuvalt sellest, kas õpitakse perioodõppe või veerandõppe süsteemis.

Iga kooli kodulehel on võimalik tutvuda täpse õppekorralduse ja hindamise süsteemiga.

Huvitegevus

Riigigümnaasiumis on loodud igale õpilasele võimalused tegeleda mitmekesiste huvialadega. Läbi huvitegevuse toetame Eesti kultuuri ja traditsioonide säilimist. Igas riigigümnaasiumis tegutsevad muusika-, tantsu- ja spordikollektiivid. Koolide noortekollektiivid ja võistkonnad osalevad piirkondlikel ja üleriigilistel üritustel. Koolitraditsioonid toetavad nii koolipere ühtsust kui ka koostööd kogukonnaga. Huvitegevuse korraldamisel arvestame õpilaste soovidega ja osalemise aktiivsusega.