Õpilase individuaalne areng ja õppenõustamine

  • Prindi
Õpilase individuaalne areng ja õppenõustamine

Taotleme, et õppija on õppeprotsessis aktiivne, seab endale eesmärke ning vastutab nende täitmise eest. Meie jaoks on oluline iga õpilase õpiedu. Selleks pakume oma koolides õpilaste individuaalset arengut ja õppimist toetavaid tegevusi.

Andekal õppijal on riigigümnaasiumis võimalik valida oma annet toetavaid valikkursuseid. Pöörame tähelepanu õpioskuste arendamisele (sh ajaplaneerimise ja enesereflektsiooni oskus) ning õppimisel ette tulevate takistuste ületamisele. Igas riigigümnaasiumis on loodud õppenõustamise süsteem, millega suunatakse ja toetatakse õppijat individuaalsete valikute tegemisel ja efektiivsete õpioskuste omandamisel.